แก้วไดอารี่ เว็บบอร์ด

กระดาน [จิปาถะ]
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่าเอนไซน์ตับ
กระทู้ : อยากทราบความหมายของศัพท์ที่ใช้อ่านค่าเอนไซน์ตับครับ
http://www.balavi.com/webboard/QAview.asp?id=2334


+bj+'s Profile จากคุณ :- +bj+ Mail to +bj+ Fri 10 Aug 2550 15:16 แจ้งลบ
 
 

ความคิดเห็นที่ 1
จากคุณ :- หนอน Sat 11 Aug 2550 02:03
หนอน's Profile


AST = Aspartate Aminotransferase

Aspartate aminotransferase (AST) เป็นเอนไซม์ในกลุ่ม transferase หรืออาจเรียกได้อีกแบบว่า transaminase มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้าย amino group ระหว่าง aspartate และ 2-oxoglutarate โดยมี pyridosal-5’-phosphate (P-5’-P) ทำหน้าที่เป็น coenzyme

ปฏิกิริยา transaminase นี้มีความสำคัญมากในกระบวนการสร้างและย่อยสลายกรดอะมิโน ketoacidosis ที่เกิดขึ้นจะถูก oxidized ใน tricarboxylic acid cycle เพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานต่อไป AST จะอยู่ทั้งส่วน cytoplasm และ mitochondria ซึ่งต่างจาก ALT ที่มีแต่เฉพาะใน cytoplasm ไม่พบใน mitochondria เมื่อเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่มี AST มาก ได้รับอันตรายจากการติดเชื้อ สารพิษ หรือการขาดออกซิเจนหล่อเลี้ยง ส่งผลให้มีการรั่วซึมของ AST เข้าสู่กระแสเลือด ปริมาณของ AST ก็จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนเซลล์ที่ได้รับอันตรายนั้น โดย AST จะเพิ่มสูงขึ้นในกระแสเลือดภายใน 8 ชั่วโมงหลังจากเซลล์ได้รับอันตราย และจะเพิ่มสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง และลดลงสู่ระดับปกติในเวลา 3-7 วัน แต่ถ้าการทำลายเซลล์นั้นๆ เป็นแบบเรื้อรัง ระดับ AST ในในกระแสเลือดจะคงสูงอยู่ตลอด ไม่ลดลงสู่ระดับปกติ แพทย์นิยมส่งตรวจ AST และ ALT ควบคู่กันในกรณีของผู้ป่วยโรคตับ โดยใช้ AST/ALT (DeRitis ratio) เป็นเครื่องช่วยในการวินิจฉัยโรคตับได้ในบางกรณี คือ ในสภาวะปกติ AST/ALT มีค่า <1 เมื่อเกิดภาวะตับอักเสบจากไวรัส ในช่วงแรก ALT จะถูกปล่อยออกมาจากเซลล์ตับได้พอๆ กับ AST ทำให้ DeRitis ratio มีค่าเท่ากับ 1 หรือมากกว่า เนื่องจาก AST ถูกปล่อยออกมาจาก cytoplasm เพียงส่วนเดียว ในสภาวะนี้เซลล์ตับยังสามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้ (reversibly damaged parenchymal cells) เมื่อเซลล์ตับตายลงอย่างถาวรจะมีการปลดปล่อย AST ออกมาจากส่วน mitochondria เพิ่มเติม ทำให้ DeRitis ratio มีค่า <1 อีกครั้ง หากเซลล์ตับมีการตายลงเป็นจำนวนมาก

ในกรณีของตับอักเสบจากไวรัสหรือโรคตับที่มีการตายของเซลล์ตับเป็นจำนวนมาก ระดับ AST ในเลือดเพิ่มสูงขึ้นมากเป็นหลายสิบเท่าของค่าสูงสุดปกติ บางครั้งอาจสูงถึง 100 เท่าของค่าสูงสุดปกติหรือประมาณ 4,000 IU/L โดย AST ที่เพิ่มสูงขึ้นในเลือดจะปรากฏให้เห็นก่อนผู้ป่วยจะมีอาการทางคลินิกชัดเจน แม้แต่อาการตัวเหลืองตาเหลืองก็ตาม จึงถือได้ว่า AST เป็นการทดสอบที่สำคัญมากในการบ่งชี้ถึงภาวะ hepatocellular damage โดยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในวันที่ 7 ถึง 12 ของการติดเชื้อ และค่อยลดลงสู่ระดับปกติภายใน 3-5 สัปดาห์ ส่วนภาวะตับอักเสบจากสารพิษ จะตรวจพบระดับของ AST สูงกว่าค่าสูงสุดปกติอยู่ราว 20-50 เท่า หรือประมาณ 800-3,200 IU/L

ภาวะ intrahepatic cholestasis หรือ cirrhosis ตรวจพบระดับของ AST ไม่ค่อยสูงมากนัก รวมถึง primary หรือ metastatic carcinoma ของตับ ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องอาศัยการทดสอบอื่นมาช่วยในการวินิจฉัย เช่น alkaline phosphatase (ALP) ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะอุดกั้นทางเดินน้ำดี ในอดีตนิยมใช้ AST ในการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial infarction) ร่วมกับ creatine phosphokinase (CK) และ lactate dehydrogenase (LDH) แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการทดสอบที่จำเพาะกับโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งดีกว่าการใช้ AST มาก ความนิยมในส่วนนี้จึงลดลงเป็นลำดับ

แจ้งลบ
 
 
ความคิดเห็นที่ 2
จากคุณ :- หนอน Sat 11 Aug 2550 02:06
หนอน's Profile


ALT = Alanine Aminotransferase

เป็นเอนไซม์ที่อยู่กลุ่มเดียวกับ AST ทำหน้าที่โยกย้าย amino group ระหว่าง alanine และ 2-oxoglutarate โดยมี P-5’-P เป็น coenzyme ปฏิกิริยานี้มีความสำคัญมากในกระบวนการสร้างและย่อยสลายกระอะมิโน ALT พบมากในเซลล์ตับและพบได้บ้างในไต หัวใจ และกล้ามเนื้อลาย ภาวะใดก็ตามที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการอักเสบต่อเซลล์ตับ จะทำให้มีการปลดปล่อย ALT ออกสู่กระแสเลือดได้เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับ AST ดังนั้น ALT จึงมีความจำเพาะกับโรคตับมากกว่า AST เมื่อตรวจพบ ALT ในเลือดสูงขึ้น มักจะบ่งชี้ว่ามีความผิดปกติของเซลล์ตับ การใช้ ALT/AST (DeRitis ratio) ช่วยในการวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบได้โดย DeRitis ratio จะ >1 ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ลักษณะการเพิ่มขึ้นและลดลงของ ALT ในกระแสเลือดเมื่อเซลล์ตับได้รับอันตรายหรืออักเสบคล้ายกับ AST ต่างกันที่ ALT มักจะเพิ่มสูงกว่า AST และมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับสูงยาวนานกว่า AST เนื่องจาก ALT มี half-life ยาวกว่า AST แพทย์จึงนิยมส่งตรวจ AST และ ALT คู่กันในการตรวจหาสาเหตุของโรคตับ ตลอดจนใช้ติดตามการดำเนินโรคได้เป็นอย่างดี

แจ้งลบ
 
 
ความคิดเห็นที่ 3
จากคุณ :- หนอน Sat 11 Aug 2550 02:08
หนอน's Profile


GGT = Gamma Glutamyltransferase

เป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในปฏิกิริยาการโยกย้าย &#61543;-glutamyl group จาก peptides และสารที่มี peptides นี้อยู่ ไปยัง accepter GGT พบได้ใน serum และเซลล์ทุกชนิด ยกเว้นกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่ของเอนไซม์จะอยู่บริเวณ cell membrane เพื่อทำหน้าที่ขนส่ง amino acid และ peptides เข้าไปในเซลล์ ในรูปของ &#61543;-glutamylpeptides ส่วนน้อยอยู่ใน cytosol GGT ส่วนที่พบใน serum มาจากเซลล์ของตับและทางเดินน้ำดีเป็นส่วนใหญ่ และจะตรวจพบ activity ของ GGT เพิ่มสูงขึ้นในโรคตับทุกชนิด และจะเพิ่มสูงสุด 5-30 เท่าของค่าสูงสุดปกติในกรณีของ intrahepatic หรือ posthepatic obstruction โดย GGT จะเพิ่มสูงขึ้นเร็ว และลดลงช้ากว่า ALP สำหรับผู้ป่วยตับอักเสบจากไวรัสจะมีระดับ GGT เพิ่มสูงขึ้นได้ปานกลาง ประมาณ 2-5 เท่าของค่าสูงสุดปกติ จึงไม่ค่อยมีประโยชน์ในการวินิจฉัยนี้ ความโดดเด่นของ GGT คือในผู้ป่วย primary หรือ secondary (metastatic) neoplasms ของตับ GGT จะเพิ่มสูงขึ้นมาก และขึ้นอย่างชัดเจนก่อนเอนไซม์จากตับตัวอื่น นอกเหนือจากนั้นในผู้ป่วย alcoholic cirrhosis ผู้ที่ดื่มเหล้าจัด หรือผู้ที่ได้รับยากันชัก เช่น phenytoin และ phenobarbital หรือยากันเลือดแข็งตัว warfarin ระดับของ GGT จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก แสดงถึงพิษของแอลกอฮอล์ หรือยาต่อ microsomal structure ในเซลล์ตับ

นอกเหนือจากโรคของตับที่ส่งผลให้ระดับของ GGT เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ยังพบ GGT ปริมาณสูงในต่อมลูกหมาก ในภาวะมะเร็งของต่อมลูกหมากก็จะพบ GGT ในเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้ ในทางคลินิกนิยมส่งตรวจ GGT ร่วมไปกับ ALP ในกรณีสงสัยว่า ALP ที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นมาจากตับหรือไม่ เช่น ในกรณีโรคกระดูก หญิงตั้งครรภ์ วัยรุ่นที่กำลังเติบโต เป็นต้น

แจ้งลบ
 
 
ความคิดเห็นที่ 4
จากคุณ :- หนอน Sat 11 Aug 2550 02:11
หนอน's Profile


แถมอีกตัวในกลุ่ม

ALP = Alkaline Phosphatase

เป็นเอนไซม์ที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อเกือบทุกชนิดในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ cell membranes พบในปริมาณสูงในเยื่อบุลำไส้ ท่อไต กระดูก ตับ และรก มี isoenzyme อยู่หลายชนิด ALP มีหน้าที่เร่งปฏิกิริยา hydrolysis ของ substrate ชนิดต่างๆ ที่สภาวะแวดล้อมที่เป็นด่าง โดยมี pH ที่เหมาะสมประมาณ 10 ในปัจจุบันยังไม่ทราบหน้าที่ของ ALP อย่างชัดเจน แต่ที่พอทราบคือ ALP มีหน้าที่ส่วนหนึ่งในกระบวนการขนส่งไขมันในลำไส้ และกระบวนการสร้างกระดูกแข็งแรง ด้วยการเพิ่มแคลเซียมให้กระดูก ALP ในกระแสเลือดของคนปกติส่วนใหญ่มาจากตับ และส่วนที่เหลือมากจากกระดูก ปัจจัยสำคัญในการกำหนดอัตราส่วนระหว่าง ALP ที่มาจากตับหรือกระดูกก็คือ อายุ และในบางช่วงอายุ เพศก็มีส่วนในอัตราส่วนดังกล่าว เช่น ALP ในเด็กที่กำลังเจริญเติบโตส่วนมากมาจากกระดูก ส่วน ALP ในหญิงตั้งครรภ์จะมีส่วนที่มาจากรกมากขึ้น โดยทั่วไป ALP ใน serum จะถูก denatured อย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 56๐C isoenzyme จากรกจะทนต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นได้ดีที่สุด หากเก็บ serum ไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 25๐C พบว่า activity ของ ALP จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ภายใน 6 ชั่วโมง และร้อยละ 3-6 ใน 1-4 วัน ถ้าเก็บ serum ไว้ที่ -20๐C activity ของ ALP จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ทุกๆ วัน ปรากฏการณ์นี้จะพบได้เช่นเดียวกันกับ control sera หรือ reference materials ที่เก็บไว้ที่ -20๐C เพื่อใช้หลายๆ วัน เป็นผลทำให้ค่าที่ได้จากการตรวจวัดสูงกว่าความเป็นจริงในวันหลังๆ ของการเก็บ control sera หรือ reference materials ไว้ใช้

ALP มีความสำคัญทางคลินิกใน 2 ภาวะ คือ ภาวะอุดกั้นทางเดินน้ำดี และโรคกระดูกที่มีการทำงานของ osteoblast เพิ่มขึ้น

1. โรคตับและทางเดินน้ำดี การตอบสองเซลล์ตับต่อการอุดกั้นทางเดินน้ำดีไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น จะเกิดขึ้นโดยการสร้าง ALP เพิ่มขึ้นจากส่วนของ biliary canaliculi ที่ติดอยู่กับเซลล์ตับ หากจะเปรียบเทียบระดับของ ALP ในกระแสเลือดที่สูงขึ้นระหว่าง extrahepatic obstruction ที่เกิดจากสาเหตุนิ่วในทางเดินน้ำดี เนื้องอกของบริเวณส่วนหัวของตับอ่อน เป็นต้น กับ intrahepatic obstruction ที่เกิดจากยาบางชนิด การลุกลามของเซลล์มะเร็ง เป็นต้น จะพบว่าระดับของ ALP ในเลือดผู้ป่วย extrahepatic obstruction จะสูงมากกว่า โดยอาจสูงตั้งแต่ 3 เท่าของค่าสูงสุดปกติจนถึง 12 เท่าของค่าสูงสุดปกติ กรณี hepatocellular damage ระดับ ALP ในเลือดจะน้อยกว่า 3 เท่าของค่าสูงสุดปกติ หรือในบางรายอาจเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

2. โรคกระดูก Paget’s disease (osteitis deformans) เป็นโรคที่ทำให้ ALP ในเลือดเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก osteoblastic cells พยายามสร้างกระดูกใหม่ให้ทันต่อการทำลายของ osteoclast โดยอาจพบว่าระดับของ ALP ในเลือดจะสูงขึ้น 10-25 เท่าของค่าสูงสุดปกติ ส่วนในภาวะ osteomalacia ระดับ ALP เพิ่มสูงขึ้นได้ปานกลาง ประมาณ 2-4 เท่าของค่าสูงสุดปกติ ส่วน Fanconi’s syndrome, primary และ secondary hyperparathyroidism จะตรวจพบ ALP สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย ในภาวะ osteoporosis พบว่าระดับ ALP ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเว้นหลังได้รับการรักษาด้วยยากระตุ้นการทำงานของ osteoblast

แจ้งลบ
 
 
ความคิดเห็นที่ 5
จากคุณ :- หนอน Sat 11 Aug 2550 02:16
หนอน's Profile


ออกจะยากไปสักหน่อยค่ะ พอดีเป็นรายงานที่เคยทำ

บรรณานุกรม

1. วัฒนา เลี้ยววัฒนา. การตรวจการทำงานของตับ. ใน: นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล, วัฒนา เลี้ยววัฒนา, ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน, มงคล คุณากร, วนิดา วงศ์ถิรพร, บรรณาธิการ. พยาธิวิทยาคลินิก = Clinical pathology. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว; 2545. หน้า 127-35.

2. แจ่มใส สุวรรณศักดิ์ศรี. Exocrine pancreatic function test. ใน: รัชนา ศานติยานนท์, บรรณาธิการ. เคมีคลินิก 1 = Clin chem 1. กรุงเทพฯ; 2547. หน้า B57-67.

แจ้งลบ
 
 
ความคิดเห็นที่ 6
จากคุณ :- +bj+ Sat 11 Aug 2550 22:16
+bj+'s Profile


ขอบคุณจ๊ะ ละเอียดดีจังเลย

แจ้งลบ
 
 
ความคิดเห็นที่ 7
จากคุณ :- +bj+ Sat 11 Aug 2550 22:42
+bj+'s Profile


เอามาฝาก

Free Bioinformatics e Books
http://bioinfobooks.blogspot.com/


แจ้งลบ
 
 
ความคิดเห็นที่ 8
จากคุณ :- คนใช้ผลิตภัณฑ์ได้ผลดีเยี่ยม สุดยอดมากๆ (58.9.68.178) Sun 02 Sep 2550 14:02นาทีวิกฤตของชีวิต ช่วยคุณได้(คุ้มค่ามากๆ)


ตัดกรรมโดยร่วมทำบุญให้วัดพระบาทน้ำพุ ครั้งละ 9 บาท
โทร. 1900 2222 00
<<<<<<<<>>>>>>>>

http://jiw.adoxyonline.com/
ADOXY เอโดซี สุดยอดอาหารเซลล์ผู้พิชิตโรคร้ายได้ผลภายใน 7 วันใช้ดีแล้วบอกต่อได้บุญด้วย
** โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเก๊าท์ โรคข้อ โรคกระดูก โรคความดัน โรคภูมิแพ้ โรคหืดหอบ ไมเกรน โรคกระเพาะ ริดสีดวง โรคไต โรคตับ โรคสะเก็ดเงิน โรคไทรอยด์ โรคถุงลมโป่งพอง โรคเหน็บชา ปวดกล้ามเนื้อ ปวดตามเส้น อัมพฤกษ์ สิว ฝ้า ประจำเดือนไม่ปกติ การตกขาว ผังผืดในมดลูก ถุงน้ำ ซีส เนื้องอก หย่อนสมรรถภาพ ต่อมลูกหมากโต เอดส์ และโรคอื่นๆเกือบทุกโรค หรือท่านเคยสังเกตตัวเองบ้างหรือเปล่าว่า บางครั้งเราอยู่เฉยๆ แต่ทำไมเรากลับ รู้สึกเหนื่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ นี่คือภัยร้ายที่กำลังคุกคามท่านอยู่ทุกวินาที เราเรียกภาวะนี้ว่า การขาดออกซิเจนแบบเรื้อรัง เซลล์ในร่างกายของท่านกำลังอ่อนแอและค่อยๆตายลงไปเป็นจำนวนมากมายในแต่ละวัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคร้ายกว่า 90% เรามีผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเป็น นาโนเทคโนโลยี (NANOTECHNOLOGY) ช่วยเพิ่มออกซิเจน ให้ร่างกายอย่างเพียงพอ ทำให้เซลล์ร่างกายแข็งแรง **นาทีนี้ต้องยกให้..ADOXY- เอโดซี ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี Cell Food สุดยอดแห่งผลิตภัณฑ์อาหาร พิชิตโรคร้ายคุณภาพสูง เป็นแพทย์ทางเลือกเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับท่าน ใช้แล้วเห็นผลจริง..100% ทำให้ผู้ป่วยถึงกับยิ้มได้ http://jiw.adoxyonline.com/ <<ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่มีความล้ำยุค ปี 1997 ประเทศสหรัฐฯ ปรุงด้วยสูตรจำเพาะโดยนักเคมีกายภาพ ที่ไอน์สไตน์ ยกย่องว่าเป็น "ยอดอัจฉริยะ " เริ่มจำหน่ายในสหรัฐอมริกา และได้รับการยอมรับในอีกหลายประเทศทั่วโลก ในชื่อ " Cell food " อุดมด้วยแร่ธาตุ 78 ชนิด...เอ็นไซม์ 34 ชนิด กรดอะมิโน 17 ชนิด และ ดิวทีเรียมอ็อกไซด์ ที่แยกโมเลกุล ของน้ำออกเป็นประจุบวกไฮโดรเจน และ ประจุลบอ็อกซิเจน ช่วยกันจับตัวอนุมูลอิสระให้สลายตัวกลายเป็น.... อ็อกซิเจนบริสุทธิ์ ด้วยกระบวนการผลิตระดับนาโนเทคโนโลยี่ที่สามารถทำให้สารประกอบ แร่ธาตุทั้งหมดอยู่ในรูป คอลลอยด์ ที่มีขนาดเล็กมาก สามารถ นำพาแร่ธาตุ เอ็นไซม์ และ กรดอะมิโน ซึมเข้าสู่ผนังเซลล์ทุกส่วนในร่างกาย...ทำให้ได้รับแร่ธาติสมบูรณ์ครบถ้วน ..กระแสตอบรับผู้ใช้สูงมาก เรามีตัวอย่างผู้ป่วยมากกว่า 1,000 ราย ที่ใช้แล้วเห็นผลได้จริง **** แม้แต่แพทย์ ยังยอมรับว่าใช้แล้วได้ผลดีจริง **** http://jiw.adoxyonline.com/
* รับประทานแล้วเห็นผลจริง มหัศจรรย์พิชิตโรคร้าย..ด้วยประสิทธิภาพสูง Cell Food สุดยอดอาหารที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ซึ่งผู้คนจำนวนมากใช้แล้วเห็นผลประทับใจในตัวสินค้าจึงกล้าบอกต่อด้วยความเชื่อมั่นอย่างสูงสุด

* ทางเลือกใหม่ สำหรับคนที่มีปัญหา เบาหวาน มะเร็ง อัมพฤกษ์ หัวใจ ภูมิแพ้ เอดส์และโรคอื่นๆ เชิญท่านพิสูจน์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้ทดลองใช้รับประทาน ท่านจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดกับประสิทธิภาพของ Cell Food จะรู้สึกว่าดีขึ้นและเห็นผลชัดเจนเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ADOXY เอโดซี จึงเหมาะที่จะเป็น แพทย์ทางเลือก สำหรับท่าน

** โทรติดต่อได้ที่ 089-2229722 คุณจิว http://jiw.adoxyonline.com/

ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี Cell Food ในแบรนด์ Adoxy *- สินค้าคุณภาพเยี่ยม มีผู้บริโภคมากมายยืนยันว่าใช้รับประทานแล้วได้ผลในด้านการบำบัดรักษาจริง
ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ทะเบียนเลขที่ อย. 10-1-30547-1-0037
และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ทะเบียนเลขที่ สคบ.ที่ รน.0307/7024 –

...ด้านการขาย โดยผ่านตัวแทนผู้จำหน่ายตรง ขยายตลาดโตเร็วมาก...ใช้ดีแล้วบอกต่อ... กระแสตอบรับมาแรงสุดๆ ฟันธงอันดับหนึ่ง ปี 2550 ทำง่าย ได้เงินเร็ว สนใจโทรได้ที่
089-2229722 ดูรายละเอียดได้ที่ >> http://jiw.adoxyonline.com/ <<

* สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย ภายใต้กลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ วิสัยทัศน์กว้างไกลพรั่งพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีจุดขายในด้านตลาดแผนการตลาดที่ชัดเจน ระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดทันสมัยที่สุด ประกอบกับระบบฝึกอบรม training ฝึกสอนเทคนิคในการทำธุรกิจอย่างเข็มแข็ง จัดบรรยายเปิดโอกาสทางธุรกิจทุกวัน ฟังประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เราพร้อมแล้วที่จะนำพาสมาชิกทุกท่านก้าวสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ นั้นคือเรา บริษัท วินเนอร์ ไวน์ เวิร์ลด จำกัด* ทำเป็นธุรกิจสร้างรายได้ ทางเรามีทีมงานคอยดูแลท่านอยู่ตลอดเวลา *

- แผนการตลาดง่ายไม่ต้องรักษายอด รับวันละ 500 - 20,000 บาท- มีเงินเดือนประจำ เพิ่มตามความก้าวหน้าของท่าน- สมัครก่อนได้อยู่หน้า จะมีคนตามมาในสายงานอีกมากมาย - บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีเงินวันต่อวัน - สมัครวันนี้เฉพาะทีมงานเรา ได้รับเว็บฟรี เว็บที่ไฮเทคที่สุดดูวีดีโอคลิปได้ที่นี่ http://www.jiw.adoxyonline.com/

ติดต่อ คุณจิว โทร 089-2229722

อีเมล์ jiwadoxy@gmail.com

URL: http://jiw.adoxyonline.com/

(กรุณา Copy ไปไว้ที่ Address Bar หากลิงค์ไม่ได้)


คลิ๊กที่เวปลิ้งค์เพื่อดูประสบการณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะที่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้

http://adoxy.info/image/pic23.jpg มะเร็งเม็ดเลือดขาว
http://adoxy.info/image/pic28.jpg เนื้องอกในมดลูก,อัมพฤกษ์,ไวรัสตับอักเสบบี,มะเร็ง,ซีส,ไทรอยด์
http://adoxy.info/image/pic31.jpg มะเร็งต่อมไทรอยด์
http://adoxy.info/image/pic41.jpg ซีสเต้านม
http://adoxy.info/image/pic39.jpg เนื้องอกในมดลูก,หอบหืด
http://adoxy.info/image/pic44.jpg มะเร็งเต้านม
http://adoxy.info/image/pic8.jpg เส้นเลือดหัวใจตีบ,ข่อเข่าเสื่อม
http://adoxy.info/image/pic32.jpg อัมพฤกษ์,เส้นเลือดหัวใจตีบ,เส้นเลือดสมองตีบ,หัวใจโต
http://adoxy.info/image/pic26.jpg หัวใจ
http://adoxy.info/image/pic50.jpg เบาหวาน,หัวใจ
http://adoxy.info/image/pic63.jpg หัวใจขาดเลือด
http://adoxy.info/image/pic62.jpg เนื้องอกในสมอง
http://adoxy.info/image/pic86.jpg ปวดขา,หัวใจ
http://adoxy.info/image/pic87.jpg หัวใจโต
http://adoxy.info/image/pic1.jpg เบาหวานที่ขา
http://adoxy.info/image/pic12.jpg เบาหวานที่ขา
http://adoxy.info/image/pic19.jpg เบาหวานขึ้นตา,ชาปลายนิ้วมือและเท้า,ริดสีดวงทวาร,ตา
http://adoxy.info/image/pic34.jpg เบาหวาน
http://adoxy.info/image/pic48.jpg เบาหวาน,ความดัน,หัวใจ,ไต,เก๊าท์
http://adoxy.info/image/pic68.jpg เบาหวาน,ไขมัน,ไต
http://adoxy.info/image/pic64.jpg เบาหวานขึ้นตา
http://adoxy.info/image/pic70.jpg เบาหวานที่ขา
http://adoxy.info/image/pic89.jpg เบาหวาน,อัมพฤกษ์
http://adoxy.info/image/pic88.jpg เบาหวาน
http://adoxy.info/image/pic18.jpg ถุงลมโป่งพอง,พรุนเป็นรังผึ้ง
http://adoxy.info/image/pic24.jpg ปอดมีผังผืด
http://adoxy.info/image/pic33.jpg ภูมิแพ้
http://adoxy.info/image/pic37.jpg ภูมิแพ้,ผิวแพ้ง่าย
http://adoxy.info/image/pic45.jpg หอบ,ไอ,หายใจขัด
http://adoxy.info/image/pic66.jpg น้ำท่วมปอด,เบาหวาน,กระดูกข้อเข่าเสื่อม,ภูมิแพ้
http://adoxy.info/image/pic57.jpg ภูมิแพ้,หอบหืด
http://adoxy.info/image/pic5.jpg อัมพฤกษ์
http://adoxy.info/image/pic29.jpg อัมพฤกษ์,เส้นเลือดในสมองตีบ
http://adoxy.info/image/pic51.jpg ซีส,ปวดเอว,ปวดหลัง,ชามือ,ชาเท้า
http://adoxy.info/image/pic14.jpg ปากเบี้ยว,อัมพาต,เบาหวาน
http://adoxy.info/image/pic72.jpg ปวดหลัง
http://adoxy.info/image/pic79.jpg ปวดหลังเรื้อรัง
http://adoxy.info/image/pic83.jpg ปวดขา,ปวดหลัง,ต่อมน้ำเหลืองที่เต้านม
http://adoxy.info/image/pic21.jpg กระดูกทับเส้นประสาท
http://adoxy.info/image/pic11.jpg ปวดหัว,ปวดตามข้อ,ไอ
http://adoxy.info/image/pic16.jpg กระดูกทับเส้น,เก๊าท์
http://adoxy.info/image/pic20.jpg เอ็นพลิก,แขนและขาชา
http://adoxy.info/image/pic38.jpg ปวดขา,ชาครึ่งตัว
http://adoxy.info/image/pic30.jpg ปวดเข่า,ปวดตามข้อ,แขนขาชา
http://adoxy.info/image/pic15.jpg เก๊าท์,ข้อเข่าอักเสบ
http://adoxy.info/image/pic40.jpg ปวดหู,ปวดหลัง,กระดูกทับเส้น
http://adoxy.info/image/pic61.jpg ปวดกระดูกต้นคอ,ถุงลมโป่งพอง
http://adoxy.info/image/pic80.jpg รูมาตอยด์,รูมาติซั่ม
http://adoxy.info/image/pic81.jpg ข้อเข่าเสื่อม,ปวดตึงตามข้อ
http://adoxy.info/image/pic84.jpg ปวดหลัง,กระดูกทับเส้น
http://adoxy.info/image/pic85.jpg ข้อเสื่อม,ปวดขา
http://adoxy.info/image/pic27.jpg ปวดศรีษะ,เครียด,ไมเกรน
http://adoxy.info/image/pic36.jpg เครียด,ปวดหัว
http://adoxy.info/image/pic25.jpg เครียด,ปวดหัว,เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ
http://adoxy.info/image/pic17.jpg ปวดศรีษะ,สมองขาดอ๊อกซิเจน,หาวบ่อย,หน้ามืดบ่อย
http://adoxy.info/image/pic6.jpg เครียด,ซึมเศร้า
http://adoxy.info/image/pic56.jpg ปวดหัว,หายใจลำบาก,ภูมิแพ้
http://adoxy.info/image/pic58.jpg ไมเกรน,แน่นหน้าอก,ปวดหัว
http://adoxy.info/image/pic71.jpg ตะคริว,เหน็บชา,ความดันสูง,เครียด,กระดูกพรุน
http://adoxy.info/image/pic74.jpg ปวดหัว,เหน็บชา
http://adoxy.info/image/pic75.jpg ไมเกรน,ปวดหลัง,ความดันสูง
http://adoxy.info/image/pic82.jpg ปวดหัว,เนื้องอกในสมอง
http://adoxy.info/image/pic49.jpg ริดสีดวง,ลำไส้อักเสบ,กระเพาะ
http://adoxy.info/image/pic54.jpg เบาหวานขึ้นตา,ชาปลายนิ้วมือและเท้า,ริดสีดวงทวาร,เบาหวาน,ตา
http://adoxy.info/image/pic60.jpg ตับแข็ง,ริดสีดวงทวาร,เก๊าท์,ภูมิแพ้
http://adoxy.info/image/pic10.jpg ผมร่วง
http://adoxy.info/image/pic13.jpg คันหนังศรีษะ,ผมร่วง
http://adoxy.info/image/pic35.jpg ผมร่วง
http://adoxy.info/image/pic78.jpg สะเก็ดเงิน
http://adoxy.info/image/pic22.jpg มือล๊อก
http://adoxy.info/image/pic42.jpg กระดูกสะโพกร้าว,เท้าชา
http://adoxy.info/image/pic4.jpg งูสวัด
http://adoxy.info/image/pic3.jpg น้ำต้มเนื้อลวก
http://adoxy.info/image/pic43.jpg กรน,สมองขาดอ๊อกซิเจน
http://adoxy.info/image/pic47.jpg ปวดขา,น่องตึง
http://adoxy.info/image/pic9.jpg มือชา,กระดูก,ขนร่วง
http://adoxy.info/image/pic55.jpg ไทรอยด์,หงุดหงิด,เหนื่อยง่าย,นอนไม่ค่อยหลับ
http://adoxy.info/image/pic59.jpg กะโหลกศรีษะแตก
http://adoxy.info/image/pic65.jpg น้ำเหลืองไม่ดี,ตุ่มคัน
http://adoxy.info/image/pic73.jpg เล็บขบ
http://adoxy.info/image/pic76.jpg แก้มบวม,ตาปิด,เลือดกำเดาไหลไม่หยุด
http://adoxy.info/image/pic77.jpg หนวดขึ้น,ผิวดำกร้าน,รอบเดือนไม่มา
(หากคลิ๊กไม่ขึ้น กรุณา copy ไปไว้ที่ Address Bar)
แจ้งลบ
 
 

[ ระบบสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]